Disclaimer

  1. Algemeen

   U mag deze website en de informatie op deze website gebruiken als u zich volledig houdt aan de voorwaarden die in deze tekst gesteld worden.

   Lingerie Valentijn kan deze voorwaarden op elk moment wijzigen.

   Lingerie Valentijn zal verder in de tekst vernoemd worden als de verkoper.


  1. Intellectuele eigendomsrechten.

   U erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn en blijven van de verkoper.

   De teksten, afbeeldingen en andere items op de website worden door het auteursrecht beschermd. Wilt u ze reproduceren of mededelen aan het publiek, dan moet u hiervoor de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de verkoper verkrijgen, tenzij dat volgens de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten niet nodig is. U hebt bijvoorbeeld het recht om informatie van deze website te downloaden en te reproduceren voor privé-gebruik, alsook het recht om ze gratis te verspreiden en mede te delen in familiekring.


   Sommige namen, tekens of logo's op deze website zijn geregistreerde handelsmerken. Die mag u niet gebruiken.


   Wanneer u zelf content upload, mag u geen werken doorsturen die door intellectuele eigendomsrechten beschermd zijn, tenzij u zelf die rechten bezit of over alle noodzakelijke toestemmingen van de rechthebbenden beschikt voor de exploitatie op de website. In elk geval vrijwaart u de verkoper tegen aanspraken van derden.


  1. Aansprakelijkheid van de verkoper.

   De informatie op Lingerie Valentijn-website is het resultaat van nauwgezet onderzoek en analyse. de verkoper streeft ernaar u zo nauwkeurig en volledig mogelijk te informeren. Zou de informatie op de website toch onvolledig zijn of vergissingen bevatten, dan kan de verkoper hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.


   Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering van via de website gevraagde diensten geven u in geen enkel geval recht op enige financiële compensatie.